Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is mede van toepassing als u onze website (www.mhbhypotheken.nl) bezoekt en een overeenkomst sluit. 

Onze gegevens
MHB Hypotheken
Torenlaan 32a
9411 KE Beilen 

Telefoonnummer: 0651912284
KvK-nummer: 70935270
www.mhbhypotheken.nl
info@mhbhypotheken.nl 

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent. 

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens. 

Doeleinden
Uw persoonsgegevens worden verwerkt zodat wij contact met u kunnen opnemen voor het inventariseren, analyseren, adviseren en aanvragen van offertes en overeenkomsten, zodat wij u op de hoogte kunnen brengen van wijzigingen van onze diensten of producten.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. 

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden.  Voor de privacy van uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht. 

 Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam- Geslacht- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Geboortedatum- Geboorteplaats- Burgerservicenummer (BSN)- IP-adres- Bankrekeningnummer-Inkomen-Vermogen.  

Uw rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@mhbhypotheken.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. 

Zijn uw verwerkte persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om de toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar info@mhbhypotheken.nl.  Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding,- site, back-ups en DNSSEC. 

Bewaring persoonsgegevens
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden.  Uiteraard houden wij  de wettelijke voorschriften aan  die van toepassing zijn op de bewaring van persoonsgegevens.