Algemene voorwaarden

 Artikel 1: Definities

1.1 Financiële Dienstverlener:
Advieskantoor MHB Hypotheken, gevestigd te Beilen, aan de Torenlaan 32a 9411 KE, hierna te noemen: “MHB Hypotheken”, kamer van koophandel nummer 70935270.

1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie MHB Hypotheken een offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie hij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Opdrachtnemer:
MHB Hypotheken.

1.4 Opdracht:
De door Opdrachtgever aan MHB Hypotheken verstrekte opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product. 

1.5 Financieel Product:
De hypotheek, verzekering, spaarrekening, het krediet of beleggingsobject, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 WFT aangewezen producten, waarover MHB Hypotheken zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan MHB Hypotheken op verzoek van Opdrachtgever zal bemiddelen.

1.6 Aanbieder:
De partij bij wie het Financieel Product wordt afgesloten. 

Artikel 2: Opdracht

2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en MHB Hypotheken wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat MHB Hypotheken een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. MHB Hypotheken is bevoegd om opdrachten zonder opgave van reden te weigeren, ook nadat voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever is verstuurd.

2.2 Alle aan MHB Hypotheken verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met MHB Hypotheken en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde, bij MHB Hypotheken werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3 Aan MHB Hypotheken verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van MHB Hypotheken, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door MHB Hypotheken opgegeven termijnen waarbinnen verstrekte Opdracht zal worden uitgevoerd, nimmer te beschouwen als fatale termijn. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle voor MHB Hypotheken werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien deze niet meer voor MHB Hypotheken werkzaam zijn.

2.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod, of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door MHB Hypotheken zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van aanbieder en adviezen van MHB Hypotheken

3.1 Door MHB Hypotheken namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.

3.2 Aan door MHB Hypotheken gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen.

3.3 Door MHB Hypotheken aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan MHB Hypotheken een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen. 

 Artikel 4: Communicatie 

4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan MHB Hypotheken heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht MHB Hypotheken heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door MHB Hypotheken verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door MHB Hypotheken gegeven advies in het kader van een aan hem verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van MHB Hypotheken het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan MHB Hypotheken heeft bekend gemaakt, mag MHB Hypotheken erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres. 

 Artikel 5: Inschakeling derden 

5.1 Het is MHB Hypotheken toegestaan om bij de uitvoering van de verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

5.2 Voor zover MHB Hypotheken bij de uitvoering van de aan hem verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg met Opdrachtgever zijn en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. MHB Hypotheken is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3 MHB Hypotheken is, op gelijke wijze als voor zijn eigen werknemers, verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan hem verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc. 

 Artikel 6: Honorarium en betaling 

6.1 Het voor haar dienstverlening aan MHB Hypotheken toekomende honorarium kan begrepen zijn in de door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. 

6.2 Indien partijen hierover geen afzonderlijke afspraken hebben gemaakt, is de beloning voor MHB Hypotheken inbegrepen in de door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies. De Aanbieder betaalt de vergoeding aan MHB Hypotheken. 

6.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. MHB Hypotheken is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in overige kosten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van MHB Hypotheken beïnvloeden.

6.4 In het geval MHB Hypotheken werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens MHB Hypotheken start met de uitvoering van de Opdracht.

6.5 Facturen van MHB Hypotheken dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door MHB Hypotheken voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. 

6.6 Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak over te gaan. MHB Hypotheken is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever. Het in de premie begrepen honorarium zal als afzonderlijke vordering op de opdrachtgever blijven bestaan en als zodanig alsnog apart in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. 

6.7 Verrekening door Opdrachtgever van door MHB Hypotheken voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door MHB Hypotheken uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. 

6.8 Alle door de aanbieder bij MHB Hypotheken in rekening gebrachte kosten, zoals administratiekosten of afkoopkosten, zullen onverminderd worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

6.9 Indien opdrachtgever de door MHB Hypotheken in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal MHB Hypotheken een betalingsherinnering en een aanmaning versturen naar het bij MHB Hypotheken bekend zijnde adres. Indien betaling dan alsnog uitblijft, zal MHB Hypotheken een ingebrekestelling met laatste betaalmogelijkheid zenden. Deze ingebrekestelling wordt verhoogd met € 35,- excl. Btw. Tevens zal wettelijke rente worden berekend vanaf datum dat vordering verschuldigd is. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan MHB Hypotheken te voldoen kan MHB Hypotheken de incassering van de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

6.10 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.11 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever naar het oordeel van MHB Hypotheken daartoe aanleiding geeft, is MHB Hypotheken bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid over zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft. 

 Artikel 7: Informatie van opdrachtgever 

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan MHB Hypotheken die nodig is voor een correcte uitvoering van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat Opdrachtnemer zijn adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2 MHB Hypotheken kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van MHB Hypotheken zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is MHB Hypotheken bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan MHB Hypotheken verschafte informatie. Indien het niet tijdig, onjuist of onvolledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat MHB Hypotheken meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast MHB Hypotheken het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.

7.5 Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan MHB Hypotheken de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan. 

 Artikel 8: Aansprakelijkheid van MHB Hypotheken 

8.1 Iedere aansprakelijkheid van MHB Hypotheken alsmede van haar bestuurders en werknemers en de door MHB Hypotheken bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps- aansprakelijkheidsverzekering van MHB Hypotheken wordt uitgekeerd, inclusief het door MHB Hypotheken te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van MHB Hypotheken in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van MHB Hypotheken alsmede van haar bestuurders, werknemers en de door MHB Hypotheken bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien MHB Hypotheken geen honorarium voor dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van MHB Hypotheken beperkt tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

8.4 MHB Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of te laat door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5 MHB Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door MHB Hypotheken gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door MHB Hypotheken kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6 MHB Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan MHB Hypotheken verzonden (email)berichten MHB Hypotheken niet hebben bereikt.

8.7 MHB Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van MHB Hypotheken, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8 MHB Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.

8.9 MHB Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

8.10 In het geval MHB Hypotheken adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uitmaakt, verschaft MHB Hypotheken een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. MHB Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is MHB Hypotheken niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

8.11 Het in artikel 8.10 bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van MHB Hypotheken voor schade welke veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid. 

8.12 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met MHB Hypotheken indien MHB Hypotheken zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen. 

 Artikel 9: Overmacht 

9.1 MHB Hypotheken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van MHB Hypotheken ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2 Een tekortkoming in de naleving van een verplichting van MHB Hypotheken geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door derden of alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van MHB Hypotheken kan worden gevergd. 

 Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens 

10.1 Door Opdrachtgever aan MHB Hypotheken verstrekte persoonsgegevens zullen door MHB Hypotheken niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mail e.d., behoudens voor zover MHB Hypotheken op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van MHB Hypotheken, zal MHB Hypotheken de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen. 

 Artikel 11: Klachteninstituut 

11.1 MHB Hypotheken is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.017020. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. 

11.2 MHB Hypotheken conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies. 

Artikel 12: Verval van rechten 

12.1 Klachten met betrekking tot door MHB Hypotheken verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van MHB Hypotheken, te worden ingediend bij MHB Hypotheken. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door MHB Hypotheken verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

Artikel 13: Diversen 

13.1 Op alle door MHB Hypotheken uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. 

13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen MHB Hypotheken en Opdrachtgever gemaakte afspraken afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden MHB Hypotheken slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen MHB Hypotheken en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

13.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

13.4 MHB Hypotheken is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval MHB Hypotheken tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door MHB Hypotheken genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken. 

Artikel 14: Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft dan zal MHB Hypotheken er alles aan doen om deze zo goed mogelijk op te lossen.
U kunt uw klacht mondeling, per brief of e-mail kenbaar maken.  

Van elke klacht maakt MHB Hypotheken een apart dossier.  

Bevestiging  

Binnen 48 uur na de door u ingediende klacht krijgt u van mij een ontvangstbevestiging met de toezegging, dat uw bezwaar door mij in behandeling is genomen.  

Hierin is opgenomen:  

  • De datum waarop MHB Hypotheken de klacht heeft ontvangen  
  • Korte omschrijving van de inhoud van de klacht  
  • Wijze waarop MHB Hypotheken de klacht gaat onderzoeken  
  • Termijn waarop MHB Hypotheken verwacht dat er nader contact met u zal worden opgenomen.
  • MHB Hypotheken streeft ernaar om binnen maximaal drie weken met een inhoudelijke reactie te komen.  
  • De wijze waarop u contact met MHB Hypotheken op kunt nemen voor verdere informatie over de klacht.

    Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
     

Als u financiële schade hebt geleden door een fout van MHB Hypotheken dan schakelt MHB Hypotheken haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering in. Alle verdere stappen in de behandeling van de klacht vinden vervolgens plaats na overleg met de verzekeraar.  

Beoordeling  

Binnen 3 weken na ontvangst van uw klacht neemt MHB Hypotheken contact met u op om tot een acceptabele oplossing te komen. Bij voorkeur in een persoonlijk gesprek, maar desgewenst ook per brief of e-mail. Het kan zijn dat daarna verder overleg nodig is om samen tot overeenstemming te komen. Als we er toch niet uitkomen en u bent niet tevreden met de door MHB Hypotheken aangedragen oplossing, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).  

De gegevens van het Kifid: 
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl